Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Tájékoztató az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatásról

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ
Család- és Gyermekjóléti Központ
5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.
tel / fax: 06-56/551-915 e-mail cím:
mezoturigyejokp@gmail.com
 
Tájékoztató óvodai és iskolai szociális tevékenységről
A szolgáltatós a Család-és Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatásai közé tartozik.

 
A szolgáltatás célja
A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújtani:
 • a köznevelési intézményekbe járó gyermekeknek
 • a gyermekek családjának
 • a pedagógusoknak
 • az intézményekben megjelenő egyéb szakembereknek
A feladatellátás célja
 1. A szociális segítés eszköztárával, módszertanával segítse a problémák mérséklését, megoldását.
 2. A kompetenciahatárok betartásával kiegészítse a nevelő-oktató munkát.
 3. Segítse a gyermekek szocializációját, javítsa az iskolai teljesítményüket.
Konkrét feladatok
 1. Beilleszkedés elősegítése
 2. Tanulmányi kötelezettségek teljesítésének előmozdítása
 3. Kompetenciák fejlesztése, igény szerinti egyéb fejlesztések
 4. Tanulmányi előmenetelhez, későbbi munkavállaláshoz kapcsolódó lehetőségek feltárása
 5. A tankötelezettséget akadályozó tényezők észlelése és feltárása
 6. A gyermekek családjának segítése az óvodai/iskolai életet érintő kérdésekben, nevelési problémák esetén, illetve konfliktusok feloldásában
 7. Gyermek veszélyeztetettség kiszűrése
 8. Prevenció
 9. Jelzőrendszer működtetése
 
Jelzőrendszeri tevékenység
Fontos a szociális segítő, amennyiben a köznevelési intézmény foglalkoztat gyermek-és ifjúságvédelmi felelőst, akkor a tevékenységéhez kapcsolódó feladatokat vele együttműködésben látja el.
A tevékenység megjelenése a köznevelési intézményekben nem módosítja az intézmények észlelő- és jelzőrendszerben betöltött szerepét.
 
Célcsoport
 • Gyermekek, szülők, pedagógusok, köznevelési intézmények közösségei
 • Gyermekekkel, tanulókkal kapcsolatban álló egyéb szakemberek
 • Köznevelési intézmények
A szociális segítés eszköztárának színterei és hozzátartozó lehetséges tevékenységeik
Egyéni tevékenységek
 • Információnyújtás,
 • Hivatalos ügyek intézésében való segítségnyújtás
 • Konzultáció
 • Tanácsadás
 • Krízisintervenció
 • Fejlesztések
Csoportos tevékenységek
 • Prevenciós, edukációs csoportmunka
 • Pályaorientációt támogató csoportmunka
 • Tematikus és szabadidős kortárs közösségek támogatása
 • Prevenciós foglalkozások az egészségfejlesztéssel összefüggésben
Közösségi tevékenységek
 • Részvétel a köznevelési intézmény által szervezett, a z egész közösségek érintő rendezvényen
 • Együttműködés kialakítása a pedagógusokkal (TEAM munka), partner intézményekkel
 • Fogadónap biztosítása a szülők számára
 • A gyermekvédelmi munka támogatása
 • Részvétel szülői értekezleten, nevelőtestületi értekezleten
 
Gyakorlatias megközelítés
Milyen problémákkal lehet a szociális segítőhöz fordulni?
 1. Köznevelési intézményhez köthető problémák
Például: szorongás, magatartás problémák, konfliktusok (társakkal, óvoda pedagógussal/pedagógussal), motiválatlanság, tanulási nehézségek.
 
 1. Gyermeknevelési kérdésekben:
Például: szófogadás kérdése, önállóság – önállótlanság kérdése, szülő és gyermek konfliktusos viszonya, otthoni feladatok és leckeírás.
 
 1. Családon belüli problémák:
Például: bántalmazás, szülők közötti veszekedés, válás, veszteség, anyagi nehézségek, túlzott alkoholfogyasztás, szerhasználat.
 
Hogyan tud segíteni a szociális segítő?
 • Egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés tanulóknak, segítségnyújtás a problémák kezelésében – diákok támogatása a számukra nehézséget okozó élethelyzetek kezelésében.
 • Tanácsadás a szülőknek a gyermeknevelés és a családi élet más problémát okozó területein, szükség esetén a szülőknek segítség az enyhébb családi nehézségek kezelésében, elsődlegesen a gyermeknevelés nehézségeiben.
 • Részvétel a szülő és a pedagógus között megbeszélésen, melyet mindkét fél kérheti.
 • Közvetítés a nehézséget okozó konfliktusok megbeszélésében és rendezésében.
 • Információnyújtás: elérhető szolgáltatásokról (pedagógiai, pszichés, Szociális), jogokról, a szociális rendszer működéséről - segítségnyújtás az ügyintézésben, szükség esetén tájékoztatás nyújtása a szociális ellátásokról és intézményekről, az ezekben szokásos eljárásrendekről és lehetőségekről.
 • Közvetítés szolgáltatásokról: a probléma jellegétől függően, javaslattétel a megfelelő intézménnyel való kapcsolatfelvételre, és segítségnyújtás a kapcsolat kialakításhoz.
 • Súlyos veszélyeztető helyzetben, elhúzódó családi konfliktusok esetén, mint jelzőrendszeri tag delegálhatja a családot a Család-és Gyermekjóléti Szolgálathoz.
A szociális segítőt a gyermekek és szülők saját kezdeményezésükre is megkereshetik, ha tanácsra van szükségük problémájuk megoldásában.
TÁJÉKOZTATÓ AZ ÓVODAI ÉS ISKOLAI
 SZOCIÁLIS SEGÍTŐ  SZOLGÁLTATÁSRÓL
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint az ehhez kapcsolódó végrehajtási rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük  feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30) NM rendelet módosítása az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység, új elemként jelenik meg a Család- és Gyermekjóléti Központ szolgáltatási körében.
 
Az óvodai-iskolai szociális segítő tevékenység céljai:
 • Az óvodai és iskolai segítő szolgáltatás a köznevelési intézményben biztosított preventív jellegű tevékenység. Célcsoportjai a gyermekek, a szülők, és a pedagógusok, valamint a köznevelési intézmények közösségei: (pld. szülői közösség, iskolaszék, intézményi tanács)
 • A veszélyeztetettség megelőzése, csökkentése.
 • A 3-18 éves korosztály szociális jólétének javítása. Az észlelő- és jelzőrendszer működésének erősítése.
 • Szociális segítségnyújtás megszervezése.
 • A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek helyzetét javító szolgáltatások nyújtása lehetőségeik maximális kihasználása érdekében.
 • A gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök munkájának segítése, kiegészítése.
 • Szülők, családok részére nyújtott tanácsadás, szülőkkel kapcsolattartás.
A feladatellátás tartalma és módja
 • Információnyújtás elérhető szolgáltatásokról, jogokról, a szociális rendszer működéséről
 • Hivatalos ügyek intézésében való segítségnyújtás, főként a tanulói jogviszonnyal összefüggésben, illetve szociális ügyekben.
 • Konzultáció.
 • Tanácsadás az egyes szociális és gyermekjóléti ellátások és szolgáltatások formáiról, intézményrendszeréről, funkcióiról.
 • Segítő alternatívák, beszélgetések felkínálása.
 • Csoportos segítés speciális blokkok vezetése napközis foglalkozás keretében, vagy délutáni csoportfoglalkozással. Javasolt témák: önismeret, barátság, kapcsolatok, döntések, szorongás, agresszió. Egészséges életmódra nevelő tanácsadások, foglalkozások szervezése pl.: mesejóga, meseterápia, kézműves, felvilágosító foglalkozások, amely a szolgáltatások az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység egy részét képezik.
 • Gyermekek által kezdeményezett programok szervezésének segítése.
 • Kirándulások, sportprogramok szervezése gyermekek és szüleik számára.
A szociális segítő neve: Gonda Gabriella
Elérhetősége: 56/551-915
 
Ügyeleti rendje:   Minden hónap harmadik keddje: 10.30- 12.30

Kapcsolat

Arany János Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda
5411 Kétpó, Ond vezér út 26.

Óvodavezető: Boldogné Tóth Magdolna

Telefon: +36 56 333 126

E-mail: amkketpo@gmail.com

Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek-ig: 
6.15-16:15

Bankszámlaszám: 69800119-11041166

Adószám: 16837690-1-16

Berettyó – Körös Többcélú Társulás
Szociális Szolgáltató Központ
Család- és Gyermekjóléti Központ

5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.
Tel.: (56) 551-915  / 944 és 945 mellék