Különös közzétételi lista

2020/2021-es nevelési év

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. január 4. (hétfő).A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23.§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre:

 
Az óvoda megnevezése: Arany János Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda
 
Az óvoda címe, elérhetősége: 5411 Kétpó, Ond vezér u 26.
 
Telefon: 06 56/ 333-126
  
Óvodavezető: Boldogné Tóth Magdolna

Alapító okirat száma: 987-10/2015.
 
OM azonosító: 035939
 
Óvodapedagógus száma:

3 fő (ebből ÁMK igazgató 1 fő)
Főiskolai végzettséggel+ szakvizsgával rendelkezik: 2 fő (Pedagógus ll.)
1 fő (Pedagógus l.)
 
Pedagógiai munkát segítők (dajkák) száma:

Iskolai végzettségük: ált. isk.+ dajkaképző:1 fő
szakmunkás + dajkaképző:1 fő
 
Óvodai nevelés rendje:

2020. szeptember 3-tól 2021. augusztus 31-ig
Nyári zárás ideje Önkormányzati rendelettől függően (február 15-ig) július- augusztus hónapokban
 
Óvodai csoportok száma:

1 vegyes csoport
Engedélyezett létszám: 25 fő + 20% (Fenntartó engedélyével)
 
A csoport gyermeklétszáma 2020/2021. nevelési évben:
Süni csoport: 18 fő (október 1. adat)
 
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
Az intézmény az e tárgykörben kibocsátott és mindenkor hatályos fenntartói határozatnak megfelelően, 5 napos munkarenddel tart nyitva.
 
Nyitva tartás: H-P : 06.15 – 16.15 óráig
 
Intézményünk a 2020/2021. nevelési évben igényfelmérést követően, kizárólag a fenntartó engedélye alapján az alábbi időszakokban tarthat zárva: (A zárva tartásról 7 nappal előtte értesítjük a szülőket!)

Áthelyezett szombati munkanapok:

2020.12.12. (szombat)


Pihenőnap:
2020.12.24. (csütörtök)

 

Iskolai Szünetek időtartama:
 

  • Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2020. november 2. (hétfő).
  • A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. január 4. (hétfő).
  • A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2021. április 7. (szerda).
  •  Nyári zárva tartás: 2021.08.02-től 2021. augusztus 27-ig. (Minden év február 15-ig a fenntartó döntése alapján), Ezen időszakban tudjuk megoldani az óvodapedagógusok nyári szabadságolását, az óvoda tisztasági meszelését, újítását, a játékok fertőtlenítését. Szükség szerint,  indokolt esetben a környező településekkel egyeztetve megoldható a nyári szüneti óvodai felügyelet.

 Nevelés nélküli munkanapok:


 

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató:

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49.§(1). Óvodánk a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig felveheti a jelentkező gyermekeket, a fenntartó által engedélyezett maximális gyereklétszámig. A felvételnél körzetes gyereket nem utasítunk el. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Amennyiben az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezetőkből és a fenntartó képviselőiből létrehozott bizottság tesz javaslatot a felvételre. Az ötödik életévét betöltött gyermeket a körzetes óvoda év közben is köteles felvenni
 

A beiratkozásra meghatározott idő:
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) b) pontja és a Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete határozata alapján az óvodai beíratás minden évben, ugyanabban az időszakban történik, minden év április 20 és május 20-a között.

Az óvodai felvétel, illetve a gyermek átvétele más intézményből jelentkezés alapján történik. Az óvodai nevelés teljes ideje alatt kérelmezheti a szülő a gyermeke óvodába való felvételét, vagy átíratását egy másik óvodába. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről közleményt, vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal.

Az intézményben fizetendő térítési díj:

Intézményben az étkezésért térítési díjat kell fizetni

Napi térítési díj: 400 Ft/fő/nap

Az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg, ingyenesen étkezhetnek:
 

A 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. sz. melléklet (NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei, mini bölcsődei és óvoda gyermek- étkeztetés igénybevételéhez) kitöltésével igényelhető.

 

· a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek (az erről szóló  Határozat benyújtása kötelező)

· tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekek

· azok az egészséges gyermekek, akiknek a családban nevelkedő testvére – függetlenül  az életkorától – tartósan beteg vagy fogyatékos,

· akiknek a családjában három vagy több gyermeket nevelnek

· akiknek a nevelésbe vett vételét rendelte el a gyámhatóság

· akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér, személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíj járulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át.
 

Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok:

- Alapító okirat

- Szervezeti és Működési Szabályzat

- Pedagógiai Program

- Házirend

- Éves munkaterv

A dokumentációknak intézményünkben és a honlapunkon biztosítunk nyilvánosságot. A Házirend egy példánya - minden szülő számára beiratkozáskor átadásra kerül, melynek elolvasását aláírásával igazolja.

 Nemzeti óvodai ünnepek

- Október 23.: Október 20.
- Március 15.: Március 14.

Csoportszintű óvodai ünnepségek

- Mikulás: December 6.
- Karácsony: December 16.
- Farsangi mulatság: Február
- Húsvét: Március 29.
- Anyák napja: Május első hetében.
- Gyermeknap: Június első hete.
- Évzáró és ballagás:Május 29.
- Születés és névnapok Folyamatosan az év során

Óvodánk Kalendáriuma

Ezeket az ünnepeket óvodai szinten a jeles napokhoz kapcsolódva ünnepeljük.
Szeptember 29. Mihály napi vásár
Október 04. Állatok világnapja.
December 18. Madárkarácsony
Március 22. A víz világnapja
Április 22. A föld napja:
Május 10. Madarak és fák napja
Június 05. Környezetvédelmi világnap
 

 

Pedagógiai- szakmai ellenőrzés eredményei:


Intézményi Tanfelügyeleti ellenőrzés:

 

Pedagógiai munka:

- Fejleszthető területek:

Nincs.

- Kiemelkedő területek:

Biztosított a fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés. Az intézmény alapdokumentumai koherensek és egymásra épülnek. A nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő nevelési év tervezése. A gyermekek értékelése az intézmény alapdokumentumaiban elfogadott, közös alapelvek és követelmények (értékelési rendszer) alapján történik. A problémák megoldására alkalmas módszerek, jó gyakorlatok gyűjtése, segítő belső (ötletek, egyéni erősségek) és külső erőforrások (például pályázati lehetőségek) és szakmai támogatások feltérképezése és bevonása természetes gyakorlata az intézménynek./ interjúk, mérési eredmények, munkatervek, intézményi elvárásrendszer/.

Személyiség- és közösségfejlesztés:

- Fejleszthető területek:

Nincs.

- Kiemelkedő területek:

Az intézmény az egyéni szociokulturális környezetből érkező gyermekek érdekében integráló óvodai nevelést alkalmaz. Drámapedagógiai módszereket használnak az egyéni képességfejlesztéshez. Tisztában vannak a közösségfejlesztés folyamatának ismereteivel, hagyományápolás értékeivel, amelybe a szülők megfelelő kereteken belül részt vehetnek./interjúk, pedagógiai program/ Nagy hangsúlyt fektetnek az egészségtudatos táplálkozásra, környezetük megóvására./vezetői interjú,munkatervek/

Eredmények:

- Fejleszthető területek:

Saját vezetői gyakorlatában fejlesztő célú értékelés beépítése.

- Kiemelkedő területek:

Az intézmény kiemelt nevelési céljaihoz kapcsolódó eredmények alakulása az elvártaknak megfelelő. A gyermekek követésének kialakult rendje, eljárása van./pedagógiai program/

Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció:

- Fejleszthető területek:

Nincs.

- Kiemelkedő területek:

Az intézményben a munkatársak hozzáférhetnek a szükséges információkhoz, ismeretekhez./ pedagógus interjú/. Kihasználják a kis dolgozói létszám előnyeit, napi megbeszélések formájában.

Az intézmény külső kapcsolatai:

- Fejleszthető területek:

Nincs.

- Kiemelkedő területek:

A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik. Az intézmény részt vesz a különböző társadalmi, szakmai szervezetek munkájában és a helyi közéletben./interjúk alapján/

Pedagógiai munka feltételei:

- Fejleszthető területek:

Belső infrastruktúra fejlesztésének keretén belül óvónői számítógépek beszerzése, amely a nevelőmunka feltételeit szolgálja./vezetői interjú/ Udvari játékok folyamatos karbantartása./interjúk/

- Kiemelkedő területek:

Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé. Az intézmény pedagógus-továbbképzési programját az intézményi célok és szükségletek, az egyéni életpálya figyelembe vételével alakították ki. A vezető felkészült a pedagógiai munka irányításának, ellenőrzésének feladataira. Az intézmény vezetése személyesen és aktívan részt vesz a szervezeti és tanulási kultúra fejlesztésében. Az intézmény alkalmazotti közösségének munkájára, együttműködésére a magas szintű belső igényesség, hatékonyság jellemző. Az intézmény számára fontosak a hagyományai, azok megjelennek az intézmény alapdokumentumaiban, tetten érhetők a szervezet működésében, és a nevelő-oktató munka részét képezik. Az intézményben dolgozók és külső partnereik ismerik és ápolják az intézmény múltját, hagyományait, nyitottak új hagyományok teremtésére. /interjúk,bejárás, dokumentumok alapján/

A kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés:

- Fejleszthető területek:

Nincs.

- Kiemelkedő területek:

Az intézmény a stratégiai céljainak megvalósulását folyamatosan nyomon követi. Az intézmény napi gyakorlatában jelen van a folyamatos tájékozódás./ vezetői interjú/

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

 

2016.06.25.- intézményvezetői tanfelügyeleti ellenőrzés. 

 

1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Kiemelkedő területek : 

Támogató tanulási környezetet hoz létre, és ehhez biztosítja az intézmény forrásait. Irányítja az értékközpontú  nevelés, tanulás és tanítás folyamatát. Megteremti biztonságos és hatékony nevelési, tanulási környezetet, a  tanulási és tanítási folyamatok nyomon követésével, áttekintésével, értékelésével fenntartja és fejleszti a nevelés  és tanítás minőségét. Biztosítja, hogy az éves nevelési- tanulási ütemtervben feltüntetett tevékenységek  kielégítsék az intézmény minden egyes gyermek igényeit. A tanulás és tanítás szervezéséhez és irányításához, a  stratégiai dokumentumok elkészítéséhez valamint az intézmény jelenlegi és jövőbeli helyzetének megítéléséhez  felhasználja az intézményi működést befolyásoló mérési adatokat, eredményeket. Irányítja az éves nevelési/az  éves tanulási/tevékenységi/projekt/tematikus terv és az éves tervezés egyéb dokumentumainak kidolgozását, és  összehangolja annak érdekében, hogy azok a gyermeki igényeknek megfeleljenek, és hozzájáruljanak a  továbbhaladáshoz. Gondoskodik arról, hogy a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek speciális támogatást kapjanak. 


A saját vezetői gyakorlatába a fejlesztő célú értékelés beépítése. 
Fejleszthető területek 

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Kiemelkedő területek : 

Képes arra, hogy irányítsa annak a közös munkának a folyamatát, melynek során megszületnek a mindenki által  elfogadott értékek és jövőkép. Tisztában van a változás folyamatával és kezelni tudja a változás útjában álló ellenállást. Folyamatosan tájékozódik/tájékoztat a hétköznapi gyakorlatot is érintő új oktatási trendekről, 
szakpolitikai változásokról. Képes arra, hogy beazonosítsa azokat a területeket, amelyek fejleszthetők az  intézményben. Képviseli a közös értékeken alapuló jövőképet, célja, hogy az aktuális gyakorlaton és a gyermeki  eredményeken javítson. Konstruktívan reagál a változás kihívásokkal teli folyamatára és az intézmény céljainak  elérése érdekében stratégiai lépéseket tesz. Tudatosan kezeli a szervezet erősségeit és gyengeségeit. Képes  konstruktívan együttműködni a megfelelő szakemberekkel. Érzékeli a szervezetre ható külső változásokat. Érzékeli  a partnerek elvárásait és igényeit. 

Fejleszthető területek : 

-
3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása
  2017.10.30.PÉM-Eredmények 

Kiemelkedő területek : 

Az önreflexió során képes felülvizsgálni, elemzi egy-egy tevékenységét, döntését, intézkedését, módszerét, azok  eredményeit, következményeit. Szükség esetén változtat ezeken. Képes megőrizni, fenntartani a professzionális  munkavégzés iránti motivációját. Tudatában van a szerepével járó etikai és erkölcsi aspektusoknak.  Személyiségében megtalálhatók/fellelhetők a sikeres intézményvezetés kulcstényezői, olyan tulajdonságok, mint az optimizmus, felelősségvállalás, megbízhatóság, az elszámoltathatóság megértése, tény-alapú döntéshozatali  képesség, vállalkozókészség, eltökéltség, fogékonyság, következetesség a másokkal való munkában, önállóság,  tudatosság, hitelesség, kreativitás, politikai tudatosság. Mindezek a személyiségjegyek segítik saját fejlődésében.  Hatékonyan kommunikál, valamint mélyen elkötelezett a gyermekek, a pedagógusok és önmaguk nevelése, oktatása  és fejlesztése iránt (hatékony kommunikáció és elköteleződés). Elkötelezett az intézmény iránt. Lelkes, önálló, erős késztetése van eredményt elérni. 


Fejleszthető területek : 

-
4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Kiemelkedő területek : 

Képes kellő tapintattal, szakszerűen kezelni és megoldani a konfliktus-helyzeteket. ill. előfordulásukat csökkenteni,  ezzel olyan körülményeket kialakítani, melyekben a kollégáit érő stressz jelentősen csökkenthető. Sikeresen  fejleszti az intézmény helyi közösség általi támogatottságát, hatékony partnerségeket alapoz meg és tart fenn, így  az aktivitás következményeként több támogatást kap az intézmény. Gondot fordít a kétirányú információáramlásra. Személyes szakmai kapcsolatot létesít munkatársaival, hogy megismerje munkájukkal  kapcsolatos céljaikat, problémáikat. 


Fejleszthető területek : 


5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Kiemelkedő területek : 

Biztosítja, hogy az intézmény üzemeltetése hatékonyan és eredményesen, az vezetőjogi hatáskörének  megfelelően történjen, továbbá gondoskodik az intézményhez kapcsolódó adminisztrációs kötelezettségek  hatékony és eredményes elvégzéséről. Az intézmény működéséhez (beleértve az épületeket és az azokat  körülvevő földterületeket) hatékonyan menedzseli az intézményt. Fontos számára az intézmény arculata és  törekszik arra, hogy az óvodáról pozitív képet alakítsanak ki. Többféle kommunikációs eszköz, csatorna (verbális,  nyomtatott, elektronikus, közösségi média stb.) működtetésével tesz eleget tájékoztatási kötelezettségének. Az  intézményi dokumentumokat a jogszabályoknak megfelelően hozza nyilvánosságra, ezzel biztosítja az intézményi  működés nyilvánosságát, az intézmény pozitív arculatának kialakítását. Kialakította a célok elérését támogató  kapcsolatrendszert, személyesen működik közre az intézmény partneri körének azonosításában, valamint a  partnerek igényeinek és elégedettségének megismerésében. 

Fejleszthető területek :

-

Kapcsolat

Arany János Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda
5411 Kétpó, Ond vezér út 26.

Óvodavezető: Boldogné Tóth Magdolna

Telefon: +36 56 333 126

E-mail: amkketpo@gmail.com

Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek-ig: 
6.15-16:15

Bankszámlaszám: 69800119-11041166

Adószám: 16837690-1-16

Berettyó – Körös Többcélú Társulás
Szociális Szolgáltató Központ
Család- és Gyermekjóléti Központ

5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.
Tel.: (56) 551-915  / 944 és 945 mellék