Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu
2021/2022-es óvodai beiratkozásra vonatkozó különleges szabályaink

Beiratkozás

 A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató
Beiratkozás 2021/2022
Azon gyermekek jelentkezését várjuk, akik 2021. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket (számukra kötelező az óvodába járás).
Azok jelentkezését is várjuk, akik 2021. szeptember 1. - 2022. augusztus 31. között betölti a 2,5, illetve 3. életévét és szeretné igénybe venni az óvodai ellátást.

Ide kattintva tölthető ki online a szándéknyilatkozat
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZP_dYCWhnOre-IkGrJzDXFwgaU0l32N77pHq-aRA6Jfo7_A/viewform

Amennyiben a fenti linken az online nyilatkozat kitöltése problémákba ütközik, kérem keressen telefonon!

A beiratkozási időpontokon túl folyamatos az év közbeni beiratkozás, óvodaváltás lehetősége.

Szükséges dokumentumok, amelyeket a 2021/2022-es nevelési év első napján, illetve a tényleges óvodai elhelyezés megkezdésének napján kell bemutatni:
- A gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
- A gyermek TAJ kártyája.
- A szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági bizonyítványa.

Amennyiben releváns:

- Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetet megállapító határozat.
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat.

Tisztelettel

Boldogné Tóth Magdolna

__________________________________________________________________________________________________________________
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83.§ (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a fenntartó dönt
- az óvodában történő jelentkezés módjáról, és
- az óvodai általános felvételi időpontról.
Az Nkt. 49.§ -a részletezi az óvodai felvétel szabályait az alábbiak szerint:
(1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek - e törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.
(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.
(3)A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).

Az Nkt. 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezés szerint a gyermekek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.
A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető, valamint a gyermek három éves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába járási kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti abban az esetben, ha a családi napköziben a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez előírt szakképzettséggel, és munkája során figyelembe veszi az óvodai nevelés országos alapprogramjában foglalt követelményeket.
Az Ntk. alapján lehetőség van a két és fél éves gyermek felvételére is abban az esetben, ha minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel, rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes jegyzőt. Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20.§(1) bekezdés szerint” Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között került sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint közleményt vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon.”
A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza
a) az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről, a nevelési év meghatározásáról,
b) az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról,
c) a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról,
d) az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről,
e) az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről,
f) az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok elérhetőségéről,
g) az óvoda felvételi körzetéről
szóló tájékoztatást,
h) az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap, valamint
i) a jogorvoslati eljárás szabályait.
 
 
A beiratkozásra meghatározott idő
Kétpó Község Önkormányzata 5/2021. (II.15.) polgármesteri határozata

Mint Kétpó Község Polgármestere Magyarország alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontja és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3.9. (7) bekezdése és nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján – különös tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére az alábbi határozatot hozom:
Kétpó Község Önkormányzata feladat és hatáskörében eljárva, az óvodai beiratkozás idejét az Arany János Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda intézményvezetője javaslata alapján 2021. április 20-21. napjára határozom meg. 
 
Kétpó Község Önkormányzata 38/2021.(III.03.) képviselő-testületi határozata a 2021/2022. nevelési évben indítható óvodai csoportok meghatározása

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján -figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés d) pontjára - az alábbi határozatot hozza:
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021/2022. nevelési évben az óvodában indítható csoportok számát az alábbiak szerint határozza meg:
Arany János Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda 1 csoport

 

Kapcsolat

Arany János Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda
5411 Kétpó, Ond vezér út 26.

Óvodavezető: Boldogné Tóth Magdolna

Telefon: +36 56 333 126

E-mail: amkketpo@gmail.com

Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek-ig: 
6.15-16:15

Bankszámlaszám: 69800119-11041166

Adószám: 16837690-1-16

Berettyó – Körös Többcélú Társulás
Szociális Szolgáltató Központ
Család- és Gyermekjóléti Központ

5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.
Tel.: (56) 551-915  / 944 és 945 mellék